Мобинг-канцер на новото модерно време

Доколку подетално се анализира мобингот и последиците кои настануваат како последица на истиот, може да се заклучи дека под последици од мобинг не се подразбираат само нервозните денови поминати на работа, туку последиците од мобинг можат да бидат многу покомплекси и посериозни, кои на крајот можат да резултираат и со влошување на психичката состојба кај жртвата.

Нидл (Niedl, 1996) забележал дека кај примерок од 368 австриски болнички работници жртвите покажале повисоки показатели за намалена благосостојба. Отколку оние кои не биле жртви на мобингот. Нивните симптоми вклучувале раздразливост, вознемиреност, депресија и психосоматски проблеми.

 

 

Leave a Reply

Top